PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Centrálny telefónny systém pre 15 000 používateľov: Nasadenie technológie Unify pre potreby MPSV ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí
V roku 2012 sme v spolupráci so spoločnosťou SIEMENS komunikační systémy s.r.o. začali realizovať projekt centrálneho IP telefónneho systému pre 15 000 zamestnancov Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR a jeho podriadených organizácií – Úradu práce ČR a Štátneho úradu inšpekcie práce. V tejto kapacite a centrálnym napojením do verejnej telefónnej siete išlo vôbec o prvý podobný projekt v Českej republike.

STAV PRED REALIZÁCIOU

Ministerstvo práce a sociálnych vecí ČR (ďalej len ministerstvo) využívalo pred realizáciou projektu lokálne telefónne ústredne od rôznych výrobcov v nesúrodých hardvérových a softvérových verziách. V súvislosti s tým vznikali rôzne problémy, predovšetkým:

 • časť ústrední už nebola vzhľadom na svoj vek výrobcami podporovaná,
 • nejednotná administrácia a tarifikácia zvyšovali náklady na prevádzku a servis ústrední,
 • jednotlivé lokality neboli zapojené do jednej hlasovej siete, v dôsledku čoho ministerstvo vykazovalo mimoriadne vysoké náklady na hovorné,
 • existujúci hardvér vykazoval vysokú poruchovosť.

NÁVRH RIEŠENIA

Ministerstvo malo veľmi dobrú skúsenosť s pôvodnými hlasovými systémami Siemens. Rozhodlo sa preto aj naďalej pokračovať v tejto technológii aj pre budovanie IP telefónie. Technológia Atos Unify (pôvodne Siemens) umožnila vďaka svojej robustnosti nasadiť jeden centrálny telefónny systém pre všetkých približne 15 000 používateľov.

Pre potreby ministerstva a jeho podriadených organizácií sme zvolili inovatívnu architektúru založenú na jednom centrálnom spojovacom prvku (IP telefónnom systéme) a centrálnym napojením do verejnej telefónnej siete (SIP).

Technológia Atos Unify (pôvodne OpenScape Voice) predstavuje natívny komunikačný systém pre stredné a veľké podniky, ktorý je škálovateľný až pre 100 000 používateľov na jeden systém. Toto riešenie patrí do triedy Carrier, čo znamená, že jeho infraštruktúra garantuje 99,999 % spoľahlivosť a dostupnosť služby. Beží na redundantnom hardvéri, môže byť umiestnený v privátnom dátovom centre alebo ako hostované/verejné cloudové riešenie.

Atos

UNIKÁTNE PREDNOSTI TECHNOLÓGIE ATOS UNIFY

15 000 používateľov

v rámci troch inštitúcií – Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR, Úradu práce ČR a Štátneho úradu inšpekcie práce

95 000

interných a externých hovorov denne

850

súbežných hlasových kanálov do verejnej telefónnej siete

99,999 %

spoľahlivosť a dostupnosť

PROCES IMPLEMENTÁCIE

Príprava projektu a samotný proces implementácie pozostávali z viacerých na seba nadväzujúcich krokov:

1. Projektová dokumentácia

Príprava kompletnej projektovej dokumentácie vrátane finančných rozpočtov pre jednotlivé lokality.

2. Harmonogram

Návrh harmonogramu implementácie s ohľadom na iné IT systémy.

3. Koordinácia

Koordinácia s ostatnými dodávateľmi IT na ministerstve.

4. Implementácia

Vlastná implementácia technológie v jednotlivých lokalitách.

5. Testy

Testovanie a uvedenie do prevádzky.

6. Podpora

Servisná podpora.

Vzhľadom na potrebnú súčinnosť ostatných IT dodávateľov bolo najväčšou výzvou precízne vypracovanie harmonogramu implementácie.

Spokojnosť klienta s technológiou

Klient oceňuje predovšetkým tieto benefity implementovaného riešenia:

 • jednotná technologická platforma (jeden centrálny telefónny systém),
 • jednotná (centrálna) administrácia a tarifikácia,
  významné zníženie nákladov na hovorné – úspora až 70 % nákladov,
 • centrálny vstup/výstup do verejnej telefónnej siete – redukcia nákladov na paušálne platby operátorom až o 80 %,
 • jednoduchá migrácia zamestnancov medzi jednotlivými lokalitami (pobočkami), ktorá umožňuje vysokú flexibilitu pracovníkov s možnosťou práce z domu,
 • centrálne spojovateľky a centrálne call centrum pre efektívnu komunikáciu s verejnosťou.

Servisná podpora zo strany IXPERTA a UNIFY stále prebieha, zaisťujeme pravidelný upgrade softvéru (v závislosti od jeho uvoľnenia od výrobcu technológie) a tiež bezpečnostnú a prevádzkovú podporu na lokálnej úrovni.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

O Ministerstve práce a sociálnych vecí ČR

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Českej republiky je ústredným orgánom štátnej správy v oblasti sociálnej politiky, sociálneho poistenia, oblasti zamestnanosti a ďalších oblastí. Medzi jeho podriadené organizácie patrí Úrad práce ČR, Česká správa sociálneho zabezpečenia, Štátny úrad inšpekcie práce a Úrad pre medzinárodnoprávnu ochranu detí. Rezort zamestnáva viac ako 20 000 zamestnancov, s čím sú spojené značné nároky na efektívne fungovanie telefónneho systému.

O spoločnosti IXPERTA

Spoločnosť IXPERTA pôsobí na trhu informačných a komunikačných technológií už viac ako 30 rokov. Okrem Česka a Slovenska dosahuje špičkové výsledky aj v iných krajinách Európy, Ázii a Severnej Amerike. IXPERTA poskytuje komplexné IT riešenia v oblasti podnikovej komunikácie, infraštruktúry, bezpečnosti a vývoja softvéru šité firmám na mieru. IXPERTA má skúsenosti aj s implementáciou stoviek komunikačných riešení a je certifikovaným dodávateľom hlasových komunikačných technológií Atos Unify.

Máte záujem o nezáväznú konzultáciu?

Stiahnite si

Stiahnite si prípadovú štúdiu vo formáte PDF