Všeobecné objednávacie podmienky IXPERTA s.r.o.

Verze 1.51 SK

1. Platnosť všeobecných objednávacích podmienok

1.1

Tieto všeobecné objednávacie podmienky sú záväzné pre dodávku tovaru (ďalej tiež len „dodávka“) a/alebo poskytnutie služby na základe písomnej objednávky, vystavenej obchodnou spoločnosťou IXPERTA s.r.o. (ďalej len „objednávateľ“) a potvrdenej príjemcom objednávky (ďalej len „dodávateľ“), pričom sú neoddeliteľnou súčasťou takej objednávky. V prípade rozporu ustanovení uvedených v objednávke a v týchto všeobecných objednávacích podmienkach majú prednosť ustanovenia uvedené v objednávke.

2. Objednávka a potvrdenie objednávky

2.1

Objednávka vstupuje do platnosti dňom vystavenia zo strany objednávateľa; zmluvný vzťah na jej základe je účinný dňom jej potvrdenia zo strany dodávateľa. Dodávateľ je povinný upovedomiť objednávateľa o potvrdení alebo odmietnutí objednávky preukázateľným spôsobom, a to v lehote do 2 (dvoch) pracovných dní od prijatia, ak nie je v jednotlivých prípadoch objednávateľom stanovené inak. Za preukázateľný spôsob sa považuje aj doložená faxová správa alebo doložený e-mail od osoby dodávateľa na to oprávnenej.

2.2

Objednávateľ môže objednávku odvolať, ak ju dodávateľ v lehote do dvoch týždňov po jej prijatí písomne nepotvrdil alebo nesplnil v zodpovedajúcom rozsahu.

2.3

Tieto všeobecné objednávacie podmienky sa vzťahujú aj na zmluvný vzťah vzniknutý na základe splnenia objednávky dodávateľom. Ak sa potvrdenie a/alebo plnenie objednávky odchyľuje od obsahu objednávky, je objednávateľ objednávkou viazaný, len ak toto odchýlenie (od objednávky) dodávateľovi písomne odsúhlasil. Všeobecnými obchodnými podmienkami dodávateľa je objednávateľ viazaný, len ak ich objednávateľ dodávateľovi výslovne písomne odsúhlasil. Prijatie dodávky a/alebo služby od dodávateľa ani platba zo strany objednávateľa neznamenajú také odsúhlasenie.

2.4

Akákoľvek zmena obsahu objednávky je účinná len vtedy, ak je objednávateľom písomne potvrdená.

2.5

Potvrdená objednávka týkajúca sa dodávky bez montáže sa považuje za kúpnu zmluvu v zmysle § 2079 a nasl. Občianskeho zákonníka. Potvrdená objednávka týkajúca sa dodávky vrátane montáže, príp. aj uvedenia do prevádzkyschopného stavu, sa považuje za zmluvu o dielo v zmysle § 2586 a nasl. Občianskeho zákonníka.

3. Plnenie dodávateľa

3.1

Potvrdené termíny plnenia sú pre dodávateľa záväzné. Čo sa týka včasnosti plnenia dodávateľa, rozhodujúci je:

a)

pri dodávkach bez montáže: dátum písomne potvrdeného doručenia (vrátane vyloženia) kompletného predmetu dodávky na miesto určenia podľa potvrdenej objednávky,

b)

pri dodávkach s montážou ako aj pri službách: dátum písomne potvrdeného prevzatia oprávneným zástupcom objednávateľa.

3.2

Ak hrozí omeškanie dodávateľa s plnením, je dodávateľ povinný o tom objednávateľa okamžite upovedomiť a vyžiadať si jeho pokyny (rozhodnutie).

3.3

Pri omeškaní dodávateľa s plnením oproti potvrdenému termínu má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2 % z hodnoty predmetného plnenia za každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.

3.4

Dodávateľ zodpovedá za to, že jeho plnenie (dodávka a/alebo služba) je bez akýchkoľvek chýb, najmä faktických aj právnych, a tiež za to, že jeho plnením nebudú porušené akékoľvek práva tretích osôb.

4. Ceny

4.1

Ak nie je medzi objednávateľom a dodávateľom písomne dohodnuté inak, rozumie sa, že cena uvedená v objednávke je konečná za úplný predmet objednávky, t. j. obsahuje aj náklady na dopravu na miesto určenia stanovené v objednávke, poistenie, balenie, dane (s výnimkou DPH), clo a ostatné správne poplatky, ako aj cenu dokumentácie, montáže a odskúšania (ak je požadované). DPH sa účtuje zvlášť podľa platných právnych predpisov.

5. Faktúry

5.1

Faktúra (daňový doklad, resp. zálohový list) musí mať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, najmä tiež číslo (značku) objednávky ako aj čísla a príslušné vecné názvy (kódy) každej uvedenej položky. Ak niektorý z týchto údajov chýba, faktúra nie je spôsobilá na úhradu.

5.2

Opis (kópia) faktúry (daňového dokladu, resp. zálohového listu) musí byť zreteľne označený ako duplikát.

5.3

Daňový doklad je dodávateľ povinný vystaviť v termíne zodpovedajúcom zdaniteľnému plneniu podľa platných právnych predpisov.

5.4

Za dátum zdaniteľného plnenia sa považuje dátum riadneho potvrdenia buď dodacieho listu (pri dodávkach bez montáže), alebo zápisu o odovzdaní a prevzatí (pri dodávkach s montážou) oprávneným zástupcom príslušnej zmluvnej strany (pozri tiež 7.2).

6. Úhrady (platby)

6.1

Ak nie je medzi objednávateľom a dodávateľom písomne dohodnuté inak, splatnosť faktúr dodávateľa je 60 dní od dátumu preukázateľného doručenia faktúry objednávateľovi. Objednávateľ nie je povinný faktúru uhradiť, ak poskytnuté plnenie (tovar a/alebo služba) nezodpovedá požiadavkám objednávateľa uvedeným v potvrdenej objednávke.

6.2

Úhrady zo strany objednávateľa sa uskutočňujú bankovým prevodom na účet dodávateľa.

6.3

Za dátum úhrady sa považuje dátum odpísania príslušnej čiastky z bankového účtu objednávateľa.

6.4

Úhrada zo strany objednávateľa neznamená uznanie, že dodávka a/alebo služba zodpovedá požiadavkám objednávateľa uvedeným v potvrdenej objednávke.

7. Zasielanie dodávok, prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

7.1

Dodávateľ je povinný zabezpečiť:

a)

aby každá zásielka (dodávka) bola vybavená baliacim alebo dodacím listom so zreteľným údajom o obsahu, ako aj s úplným číslom (značkou) objednávky,

b)

aby každá časť zásielky (coli) bola na obale opatrená zreteľným údajom o obsahu, ako aj úplným číslom (značkou) objednávky,

c)

aby vypravenie zásielky (dodávky), ktorej prijatie v mieste určenia vyžaduje prítomnosť/súčinnosť jej príjemcu, bolo objednávateľovi, príp. príjemcovi bezodkladne písomne oznámené (avizované), a to spolu so zreteľným údajom o obsahu, ako aj úplným číslom (značkou) objednávky.

7.2

Ak nie je medzi objednávateľom a dodávateľom písomne dohodnuté inak, vlastníctvo a nebezpečenstvo škody na tovare/veci prechádza na objednávateľa:

a)

pri dodávkach bez montáže: dňom písomne potvrdeného doručenia (vrátane vyloženia) nepoškodenej zásielky na miesto určenia podľa potvrdenej objednávky,

b)

pri dodávkach s montážou: dňom podpísania zápisu o odovzdaní/prevzatí plnenia oprávnenými zástupcami dodávateľa aj objednávateľa.

7.3

Ak má náklady prepravy zásielky (dodávky) na miesto určenia podľa potvrdenej objednávky hradiť objednávateľ, pričom túto prepravu zabezpečuje dodávateľ, je dodávateľ oprávnený objednávateľovi vyúčtovať len náklady zodpovedajúce obvyklej úrovni prepravy, príp. náklady, ktoré objednávateľ vopred odsúhlasil. Ak nie je medzi objednávateľom a dodávateľom vopred písomne dohodnuté inak, viacnáklady prepravy oproti obvyklej úrovni znáša dodávateľ.

7.4

Ak je podľa potvrdenej objednávky (zmluvy) preprava zásielky (dodávky) na miesto určenia povinnosťou dodávateľa, je dodávateľ povinný náležite poistiť riziko škody spôsobenej na zásielke (dodávke) pri jej preprave. Ak je podľa potvrdenej objednávky (zmluvy) preprava zásielky (dodávky) na miesto určenia povinnosťou objednávateľa, škodu spôsobenú na zásielke (dodávke) pri jej preprave poisťuje objednávateľ; ak aj v tomto prípade zabezpečuje prepravu dodávateľ, je povinný zabrániť zdvojeniu prepravného poistenia; nadbytočné poistné objednávateľ nehradí. Týmto ustanovením nie je vylúčená zodpovednosť dodávateľa za škodu na zásielke (dodávke), ktorá vznikla pri jej preprave porušením povinností a/alebo zanedbaním starostlivosti dodávateľa.

8. Záruka za akosť, zodpovednosť za chyby

8.1

Ak nie je osobitnou dohodou medzi objednávateľom a dodávateľom písomne stanovené inak, dodávateľ poskytuje objednávateľovi záruku za akosť svojich dodávok a/alebo služieb, pričom záručná lehota je 2 roky a začína plynúť okamihom prechodu nebezpečenstva škody na tovare/veci (pozri 7.2).

Pri tovare, ktorý – či už samotný, alebo ako časť nejakého celku – objednávateľ ďalej dodáva tretej osobe, bez toho, aby bol použitý, začína záručná lehota plynúť až prevzatím tovaru príslušnou treťou osobou, končí však najneskôr 3 roky po prechode nebezpečenstva škody na tovare/veci (pozri 7.2).

8.2

Chybu, ktorú má tovar pri prechode nebezpečenstva škody na tovare/veci (pozri 7.2) alebo sa prejavila v priebehu záručnej lehoty (pozri 8.1), je dodávateľ povinný na svoje náklady a podľa objednávateľovej voľby buď odstrániť, alebo dodať nový (náhradný) bezchybný tovar a/alebo službu, a to do 5 pracovných dní od vznesenia objednávateľovho nároku, ak sa dodávateľ s objednávateľom nedohodnú inak. Voľba spôsobu nápravy musí zodpovedať zásadám poctivého obchodného styku. To platí aj pre dodávky a/alebo služby, pri ktorých sa preberacia kontrola obmedzila len na náhodnú kontrolu vzoriek.

8.3

Ak dodávateľ nevykoná odstránenie chyby, príp. náhradnú dodávku a/alebo službu počas dodatočnej primeranej lehoty, ktorú stanoví objednávateľ, je objednávateľ oprávnený:

a)

od zmluvy úplne alebo sčasti odstúpiť (bez toho, aby dodávateľovi hradil akékoľvek náklady) alebo

b)

požadovať poskytnutie zľavy alebo

c)

na náklady dodávateľa buď sám alebo prostredníctvom tretej osoby pristúpiť k odstraňovaniu chyby, príp. vybaviť náhradnú dodávku či službu, pričom povinnosti dodávateľa zo záruky za akosť a zo zodpovednosti za chyby tým nie sú dotknuté.

Spolu s týmito právami má objednávateľ nárok na náhradu škody a ušlého zisku vzhľadom k neplneniu povinnosti dodávateľa.

Toto ustanovenie sa použije aj v prípadoch, keď dodávateľ vyhlási, že odstránenie chyby, príp. náhradnú dodávku či službu nie je schopný vykonať.

8.4

K odstráneniu chyby môže objednávateľ na náklady dodávateľa pristúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej lehoty dodávateľovi, ak predmetné plnenie dodávateľa bolo v omeškaní a objednávateľ má záujem na okamžitom odstránení chyby.

8.5

Náklady vynaložené objednávateľom na odstránenie následkov porušenia povinnosti dodávateľa a na odstránenie všetkých chýb dodávky či služby je dodávateľ povinný objednávateľovi uhradiť na základe písomného oznámenia objednávateľa so stanovením termínu splatnosti a s doložením výšky nákladov. To sa primerane týka aj nákladov márne objednávateľom vynaložených na spracovanie alebo úpravu tovaru na vyššie uvedený účel.

8.6

Ak nie je medzi objednávateľom a dodávateľom písomne dohodnuté inak, reklamácie chýb dodávky či služby môžu byť objednávateľom uplatnené:

a)

do jedného mesiaca od prechodu nebezpečenstva škody na tovare/veci, resp. od uskutočnenia služby, alebo

b)

do jedného mesiaca od zistenia chýb, ak bol tovar doteraz nepoužitý a chyby zistené až pri jeho ďalšom spracovaní alebo úprave, alebo pri jeho dodaní tretej osobe.

Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, môžu byť reklamácie uplatnené do ukončenia záručnej lehoty.

8.7

Vyššie uvedené pravidlá platia v zodpovedajúcej miere aj pre dodávky a/alebo služby predstavujúce opravu/náhradu plnenia na účel odstraňovania chýb.

8.8

Náklady spojené s dopravou/prepravou chybných predmetov dodávok späť dodávateľovi a/alebo náhradných predmetov dodávok na miesto určenia podľa potvrdenej objednávky, vrátane nebezpečenstva škody na dopravovanej/prepravovanej veci znáša dodávateľ.

8.9

Ak nie je medzi objednávateľom a dodávateľom písomne dohodnuté inak, je dodávateľ povinný po dobu 10 rokov od uskutočnenia dodávok vykonávať alebo zabezpečiť za primeranú úhradu pozáručné opravy tovaru/veci, a to vrátane obstarania náhradných dielov, ak to z povahy dodávok vyplýva. V prípade ukončenia výroby náhradných dielov k dodanému tovaru/veciam, je dodávateľ povinný bez omeškania o tejto skutočnosti objednávateľa informovať a zabezpečiť mu náhradné riešenie za obdobných podmienok.

9. Postúpenie plnenia dodávateľa tretej osobe

9.1

Postúpenie plnenia dodávateľa tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nie je prípustné. Ak k tomu zo strany dodávateľa dôjde, je objednávateľ oprávnený od zmluvy úplne alebo sčasti odstúpiť a pri tom aj uplatniť nárok na náhradu škody.

9.2

Ak objednávateľ oznámi dodávateľovi svoj odôvodnený nesúhlas s plnením dodávateľa prostredníctvom určitej tretej osoby, je dodávateľ povinný túto tretiu osobu bez zbytočného odkladu nahradiť alebo predmetné plnenie vykonať sám, pričom sa dohodnuté termíny plnenia nemenia.

10. Poskytovanie materiálu, nástrojov, foriem, vzoriek a informácií zo strany objednávateľa

10.1

Materiál vlastnený objednávateľom a poskytnutý dodávateľovi na účel realizácie dodávky musí byť bezodplatne oddelene skladovaný, označovaný a administratívne evidovaný (spravovaný); jeho použitie je prípustné len na zákazky objednávateľa. Pri jeho znehodnotení alebo strate je dodávateľ povinný na svoje náklady obstarať a použiť zodpovedajúcu náhradu. To sa primerane týka aj materiálu, ktorý objednávateľ na taký účel pre dodávateľa obstaral za úhradu. Ak bol materiál poskytnutý objednávateľom bezodplatne, zostáva vlastníctvom objednávateľa.

10.2

Spracovanie a/alebo úpravy materiálu vo vlastníctve objednávateľa sa uskutočňuje pre objednávateľa. Objednávateľ je bezprostredne vlastníkom, resp. spoluvlastníkom upraveného materiálu alebo novej veci. Keby to nemalo byť z právnych dôvodov možné, zhoduje sa dodávateľ s objednávateľom na tom, že objednávateľ je v každom okamihu spracovania alebo úpravy vlastníkom každej novej veci, príp. každého medziproduktu. Dodávateľ je povinný každú túto novú vec/medziprodukt objednávateľovi bezodplatne opatrovať s odbornou starostlivosťou riadneho obchodníka.

10.3

Nástroje, formy, vzorky, modely, profily, výkresy, normy, tlačové predlohy, inštrukcie v akejkoľvek forme, ktoré poskytne objednávateľ na účel realizácie dodávky, rovnako ako predmety podľa nich vyrobené, nesmú byť bez predchádzajúceho písomného povolenia objednávateľa akokoľvek sprístupnené tretím osobám, ani použité na iný účel; proti neoprávnenému nahliadnutiu alebo použitiu musia byť tiež stále chránené (zabezpečené). S výhradou ďalších práv môže objednávateľ požadovať ich vydanie, ak dodávateľ tieto povinnosti poruší.

10.4

Ak informácie, ktoré dodávateľ získa od objednávateľa, nie sú všeobecne známe alebo ak ich dodávateľ okrem toho nezískal iným riadnym spôsobom, je ich dodávateľ povinný ochrániť pred prístupom tretích osôb.

11. Poskytovanie údajov na účel kontroly medzinárodného obchodu

11.1

Dodávateľ je vo vzťahu k dodávaným výrobkom a poskytovaným službám povinný dodržať všetky aplikovateľné ustanovenia príslušných národných právnych predpisov a medzinárodného práva, ktoré sa týkajú exportnej kontroly, ciel či súvisiacich daní a poplatkov, a práva medzinárodného obchodu (ďalej súhrnne len „Právo medzinárodného obchodu“). Dodávateľ je tiež povinný obstarať nutné vývozné licencie či povolenia, ibaže by podľa aplikovateľného ustanovenia Práva medzinárodného obchodu bol o tieto licencie či povolenia povinný požiadať nie dodávateľ, ale objednávateľ či tretí subjekt.

11.2

Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do stanoveného termínu plnenia, poskytnúť objednávateľovi v písomnej forme všetky údaje a informácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby objednávateľ mohol dodržať všetky aplikovateľné ustanovenia Práva medzinárodného obchodu, ktoré sa môžu na vývoz, dovoz či (v prípade ďalšieho predaja) spätný vývoz príslušných výrobkov či služieb vzťahovať. Najmä je dodávateľ ku každému výrobku či službe povinný objednávateľovi poskytnúť:

a)

„Export Control Classification Number“ v súlade s „U.S. Commerce Control List“ (ECCN) v prípade, že tovar podlieha úprave „U.S. Export Administration Regulations“; a

b)

všetky vývozné čísla, najmä AL („Ausfuhrliste“) podľa príslušných predpisov EÚ; a

c)

štatistické číslo tovaru podľa platnej klasifikácie tovaru štatistík medzinárodného obchodu a zaraďovania podľa HS (harmonizovaný systém); a

d)

údaje o krajine pôvodu (v prípade nepreferenčného pôvodu); a

e)

prehlásenie dodávateľa k preferenčnému pôvodu tovaru (v prípade európskych dodávateľov) či preferenčný certifikát (v prípade neeurópskych dodávateľov), ak je to zo strany objednávateľa vyžiadané;

(všetky tieto údaje v ods. a) až ods. e) ďalej súhrnne len „Údaje“).

11.3

V prípade akýchkoľvek zmien pôvodu alebo vlastností výrobkov či služieb, alebo zmien aplikovateľných ustanovení Práva medzinárodného obchodu, je dodávateľ povinný bezodkladne, najneskôr však do stanoveného termínu plnenia, aktualizovať Údaje, a tieto Údaje objednávateľovi v písomnej forme poskytnúť. Dodávateľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi všetky náklady či inú škodu, ktorá by mu vznikla v dôsledku neúplnosti či nesprávnosti poskytnutých Údajov.

11.4

Plnenie zo strany objednávateľa je podmienené tým, že preň nevzniknú žiadne prekážky na základe národných alebo medzinárodných predpisov z oblasti práva medzinárodného obchodu a/alebo na základe embarga či iných sankcií. Objednávateľ nie je povinný hradiť škodu vzniknutú jeho neplnením z dôvodu takej prekážky.

12. Kódex chovania dodávateľa

12.1

Dodávateľ je povinný dodržiavať zákony a ostatné všeobecne platné predpisy príslušného právneho systému. Najmä sa nebude ani aktívne, ani pasívne, priamo či nepriamo podieľať na akejkoľvek forme korupcie, porušovania základných ľudských práv zamestnancov ani detskej práce. Ďalej dodávateľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov pri práci, je povinný dodržiavať zákony o ochrane životného prostredia a v maximálnej možnej miere sa usilovať o dodržiavanie rovnakého kódexu chovania u svojich dodávateľov. Ak dodávateľ zavinene poruší niektorú z týchto povinností, je objednávateľ oprávnený – bez ohľadu na ostatné práva a nápravné opatrenia – od zmluvy či od akejkoľvek objednávky odstúpiť alebo ju vypovedať. Ak je však možné porušenie povinnosti napraviť, môže byť toto právo uplatnené/vykonané až po márnom uplynutí primeranej lehoty, ktorú objednávateľ na nápravu stanovil.

13. Postúpenie a započítanie pohľadávok

13.1

Pohľadávka dodávateľa voči objednávateľovi môže byť postúpená tretej osobe len s predchádzajúcim písomným povolením objednávateľa.

13.2

Objednávateľ je oprávnený započítať svoju splatnú pohľadávku voči dodávateľovi proti splatnej pohľadávke dodávateľa voči objednávateľovi.

14. Použiteľné právo, miesto súdneho konania

14.1

Právne vzťahy, ktoré vznikli na základe objednávateľových objednávok alebo s týmito objednávkami súvisia, sa riadia platnými právnymi predpismi Českej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v platnom znení (tiež len „Občiansky zákonník“).

14.2

Miestom prípadného súdneho konania je obchodný súd príslušný podľa miesta vystavenia objednávky, ak zákon nestanovuje inak.

15. Jazyk

15.1

Tieto všeobecné objednávacie podmienky sú vytvorené v českom jazyku. Ak by prekladom do iného jazyka došlo k formulácii rozpornej či pripúšťajúcej rozporný výklad, je rozhodujúce pôvodné znenie v českom jazyku.

IXPERTA s.r.o.
Lihovarská 1060/12
190 00 Praha – Libeň
Česká republika

IČO: 27599523
DIČ: CZ27599523
Číslo dátovej schránky: kp6z92b

Zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 117991.

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Nám. Republiky 3a/2090, 110 05 Praha 1, Česká republika
Číslo účtu: CZK: 513686001/2700, EUR: 513686028/2700

Stiahnite si

Naši kľúčoví partneri

Spoločne sme naladení na vlnu IXPERTA