Ochrana oznamovatelů - whistleblowing

Informace o způsobech oznamování porušení práva interním oznamovacím systémem ve společnosti IXPERTA s.r.o. (dále také “Společnost”), se sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha – Libeň, IČ: 27599523.

Na základě ustanovení zákon č. 171/2023 Sb. (Zákon o ochraně oznamovatelů) je Společnost subjektem, který je v souladu s tímto zákonem povinna zavést kanály a postupy pro interní oznamování porušení práva a pro přijímání následných opatření.

Podle tohoto zákona je vyžadována účinná a komplexní ochrana oznamovatelů, tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací pro Společnost.

Společnost zajistila ochranu osob, oznamující vybraná porušení práva EU a zajistila, aby oznamovatelům byla poskytnuta účinná ochrana.

Společnost prohlašuje, že implementovala interní oznamovací systém, který slouží k podávání oznámení se zárukou zachování důvěrnosti. Řízení interního oznamovacího systému je popsáno v interní směrnici S-35 Ochrana oznamovatelů.

Společnost považuje podávání oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému za nejefektivnější variantu, neboť případnou nápravu zjištěného protiprávního stavu může sama velmi účinně zajistit.

Společnost vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro Společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Další informace o ochraně oznamovatelů je možné získat v metodice Ministerstva spravedlnosti – https://korupce.cz/protikorupcni-agenda/whistleblowing/.

Shrnující informace

Kdo může oznamení podávat?

Kdokoliv, kdo se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděl o protiprávním jednání, např. zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, dodavatel, zájemce o zakázku, stážista apod. Oznámení nemůže být učiněno anonymně.

Co se oznamuje?

Porušení nebo hrozící porušení právního předpisu spadající do jedné z oblastí vymezených zákonem nebo protiprávní jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku.

Co musí oznámení obsahovat?

  • kontaktní údaje oznamovatele,
  • identifikace ohlašovaného jednání,
  • podklady, materiály a důkazy.

Jakým způsobem je oznámení možné podat?

Vybraným komunikačním kanálem zajišťující důvěrnost poskytnutých informací (viz dále).

Jsou chráněny osobní údaje zúčastněných osob?

V otázce ochrany osobních údajů, jakož i v otázce ochrany oznamovatele a nahlašované osoby, se postupuje dle platných právních předpisů a interních předpisů. V případě využití oznamování porušení má oznamovatel právo na zachování důvěrnosti a další ochranu.

Jak bude s oznámením naloženo?

V závislosti na obsahu oznámení osoba pověřená vyřizování oznámení (tzv. „Příslušná osoba“) podnikne odpovídající kroky a o výsledcích jednotlivých kroků informuje oznamovatele, pokud to bude možné. Zpětná vazba o výsledcích oznámení je poskytována oznamovateli ve lhůtě přiměřené pro vyhodnocení jeho obsahu a přijetí příslušných kroků. 

Dovolujeme si tímto požádat oznamovatele, aby primárně využívali níže uvedené kanály interního oznamovacího systému Společnosti.

Příslušné osoby

Kanály pro příjem oznámení

Interní systém pro oznámení

Oznámení je možné Příslušné osobě podat:

Aktualizoval Stanislav Čihák, 5.12.2023.

Naši klíčoví partneři

Společně jsme naladěni na vlnu IXPERTA