Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou IXPERTA s.r.o.

1. Účel dokumentu

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť Vám, zákazníkom a partnerom spoločnosti IXPERTA s.r.o, so sídlom Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9 – Libeň, vedená na Mestskom súde v Prahe, oddiel C vložka 117991 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) a ich zamestnancom, prehľadné a zrozumiteľné informácie predovšetkým o tom:

 • aké osobné údaje zhromažďujeme a na aké účely,
 • akým spôsobom osobné údaje spracúvame a ako zabezpečujeme ich ochranu,
 • komu osobné údaje odovzdávame,
 • aké sú Vaše práva vo vzťahu k osobným údajom, ktoré spracúvame.

Ak tu nenájdete odpovede na Vaše otázky, ktoré sa týkajú Vašich osobných údajov, alebo chcete niektoré informácie podrobnejšie vysvetliť, napíšte nám e-mail na adresu alebo nám zavolajte na číslo +420 266 063 333.

2. Spracúvanie osobných údajov

Na poskytovanie našich služieb a prevádzku našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje. Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR“).

2.1. Spracúvanie osobných údajov v obchodnom styku

V rámci obchodného styku a realizácie obchodných zákaziek spracúvame na prípravu a plnenie zmluvy s Vami (ak ste obchodným partnerom priamo Vy – fyzická osoba), resp. na základe oprávneného záujmu nášho a našich obchodných partnerov (ak ste kontaktnou osobou nášho obchodného partnera) a sčasti aj na základe našich zákonných povinností Vaše osobné údaje najmä pri týchto činnostiach:

 • použitie osobných údajov v rámci realizácie zákaziek a obchodného styku,
 • vzájomné informovanie o bankovom spojení a identifikačných údajoch,
 • aktivity vyplývajúce zo zmluvných vzťahov, napríklad fakturácia, uskutočňovanie bankových prevodov a ďalšie plnenie zmluvných povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu,
 • uchovávanie a archivovanie údajov podľa zákonných požiadaviek.

V rámci obchodného styku spracúvame Vaše identifikačné údaje (napr. meno, priezvisko, tituly, názov zamestnávateľa a pracovnú pozíciu, DIČ pri podnikajúcich fyzických osobách), kontaktné údaje (napr., adresy, telefónne, e-mailové a iné spojenie), údaje o spoločnosti a pracovnom zaradení (napr. spoločnosť zamestnávateľa, pracovná pozícia, oddelenie, rozhodovacia právomoc), záznamy o Vašej komunikácii s nami (odoslané a prijaté e-maily, časy telefónnych hovorov, webová kolaborácia, príp. prezencia, doručená a odoslaná pošta).

Údaje uchovávame po dobu 5 rokov od ich posledného využitia, v prípade účtovných a daňových dokladov potom po dobu zákonom stanovených lehôt archivácie.

Ide o spracúvanie na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, prípadne písm. c) – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, prípadne písm. f) – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana.

2.2. Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu

Na základe našich oprávnených záujmov na ochranu nášho majetku, našich právnych nárokov a na neustále hodnotenie a zlepšovanie poskytovaných služieb spracúvame Vaše osobne údaje na:

 • Záznam z kamerového systému (ak nás navštívite v našich kanceláriách)

Obrazové záznamy bez zvuku uchovávame po dobu 7 dní od ich nadobudnutia. Dlhšie len v prípade zachytenia konkrétneho prečinu ako dôkazný materiál do doby jeho vyšetrenia príslušnými orgánmi.

Ide o spracúvanie na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného prevádzkovateľa

 • Nahrávanie telefónnych hovorov (ak nám zavoláte na náš helpdesk/dispečing)

Hlasové záznamy uchovávame po dobu 6 mesiacov od ich nadobudnutia. Dlhšie len v prípade vzniku konkrétneho sporu do doby jeho vyriešenia.

Ide o spracúvanie na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

 • Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára na webe (ak dopytujete naše produkty a služby)

Budeme pracovať s Vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite (meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo). Pomocou týchto informácií Vás budeme kontaktovať, aby sme sa mohli ďalej dohodnúť o našich produktoch a službách. Ak nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, Vaše údaje budeme spracúvať najdlhšie 2 roky od našej poslednej komunikácie.

Ide o spracúvanie na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – dohováranie sa o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť.

2.3. Spracúvanie osobných údajov s Vaším súhlasom

Spracúvanie osobných údajov, ktoré pre spoločnosť IXPERTA s.r.o. nevyplýva z právnych predpisov a nie je ani v jej oprávnenom záujme, sa môže vykonávať len s Vaším súhlasom. Poskytnutie takého súhlasu je úplne na Vašom rozhodnutí. Ide o spracúvanie na tieto účely:

 • posielanie pozvánok na odborné semináre, školenia a workshopy a zákaznícke akcie
 • rozosielka marketingových materiálov (newslettery, predajné materiály) vrátane darčekov zákazníkom

Ide o spracúvanie na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

Ak ste náš zákazník, umožňuje nám rozosielanie newsletterov ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti.

Poskytnutý súhlas so spracúvaním osobných údajov na uvedené marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je možné napríklad prostredníctvom e-mailu na adresu alebo listu na adresu spoločnosti Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9. Odvolanie súhlasu sa nevzťahuje na Vaše údaje spracúvané na základe iných právnych základov uvedených vyššie.

3. Zásady používania súborov cookie

Na personalizáciu obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti využívame súbory cookie. Informácie o tom, ako náš web používate, zdieľame so svojimi partnermi pre sociálne médiá, inzerciu a analýzy. Partneri môžu tieto údaje skombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používate ich služby.

3.1. Na čo súbory cookie používame

Pracujeme len so súbormi cookie v anonymizovanej podobe. Zo súborov cookie nedokážeme zistiť, ako sa konkrétny používateľ na našom webe choval (aké stránky navštívil a pod.). Používame štyri druhy súborov cookie: nevyhnutné (funkčné), preferenčné, štatistické a marketingové.

3.1.1. Nevyhnutné súbory cookie

Nevyhnutné súbory cookie pomáhajú tomu, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožnia základné funkcie ako je navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto súborov cookie.

3.1.2. Preferenčné súbory cookie

Preferenčné súbory cookie umožňujú, aby si webová stránka zapamätala informácie, ktoré menia, ako sa webová stránka chová alebo ako vyzerá. Je to napríklad preferovaný jazyk alebo región, kde sa nachádzate.

3.1.3. Štatistické súbory cookie

Štatistické súbory cookie pomáhajú majiteľom webových stránok, aby porozumeli, ako návštevníci používajú webové stránky. Anonymne zbierajú a poskytujú informácie.

3.1.4. Marketingové súbory cookie

Marketingové súbory cookie sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobraziť reklamu, ktorá je relevantná a zaujímavá pre jednotlivého používateľa a tým aj hodnotnejšia pre vydavateľa a inzerentov tretích strán.

3.2. Môžete ovplyvniť, ktoré súbory cookie budeme spracúvať

V bežných internetových prehliadačoch (napr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) sa môžete vyhnúť ukladaniu údajov o navštívených weboch zapnutím funkcie anonymného prehliadania. V nastavení prehliadača tiež môžete nastaviť možnosti ukladania súborov cookie.

4. Spôsob spracúvania

Vaše osobné údaje sú u nás dôsledne chránené. Spracúvanie Vašich osobných údajov vykonávame manuálne aj v elektronických informačných systémoch, ktoré podliehajú stálej a prísnej fyzickej, technickej aj procedurálnej kontrole. Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci pracovných povinností, sú viazané mlčanlivosťou.

Sprístupnenie

Vaše údaje môžeme odovzdať spoločnostiam (poskytovateľom spracúvateľských softvérov, služieb a aplikácií, dcérskym firmám, a to aj tým, ktoré v súčasnosti ešte nevyužívame), ktoré nám pomáhajú s našimi činnosťami, napr. s komunikáciou s Vami. Ak využívame spoločnosti mimo EHP (Európsky hospodársky priestor), tak vždy len v krajinách poskytujúcich zodpovedajúcu ochranu Vašich osobných údajov, alebo na základe zodpovedajúcich záruk.

6. Vaše práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • požadovať od nás informácie, aké Vaše osobné údaje spracúvame,

 • požadovať od nás vysvetlenie čo sa týka spracúvania osobných údajov,

 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,

 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,

 • v prípade spracúvania na základe Vášho súhlasu vziať svoj súhlas kedykoľvek späť,

 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Tieto svoje práva môžete uplatniť u Prevádzkovateľa – spoločnosti IXPERTA s.r.o., napríklad poslaním e- mailu na adresu alebo listu na adresu spoločnosti Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9.

Vždy Vás bez zbytočného odkladu informujeme o vybavení Vašej žiadosti.

V Prahe dňa 1. 3. 2023.

Naši kľúčoví partneri

Spoločne sme naladení na vlnu IXPERTA