PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Natívny komunikačný systém Unify: Implementácia na Ministerstve financií ČR

Ministerstvo financí ČR
Hlasové komunikačné systémy nachádzajú svoje uplatnenie nielen v podnikoch, ale i v orgánoch štátnej správy. Príkladom efektívneho využitia centrálneho IP telefónneho systému je aj Ministerstvo financií Českej republiky, kde sme v roku 2010 nasadili natívny komunikačný systém Unify pre 2 000 používateľov.

PÔVODNÝ STAV

Ministerstvo financií Českej republiky (ďalej len ministerstvo) zamestnávalo v roku 2010 približne 2 000 zamestnancov, ktorí denne zrealizovali 30 000 interných a externých hovorov. Zavedený komunikačný systém vzhľadom na svoju obmedzenú kapacitu a škálovateľnosť už potrebám ministerstva ani zďaleka nepostačoval. Tento systém pozostával z viacerých inkoherentných hlasových systémov, ktoré nebolo možné integrovať do jednej súrodej komunikačnej platformy.

Pôvodný systém bol totiž postavený na telefónnych ústredniach rôznych výrobcov, v rôznych hardvérových a softvérových verziách. Mnohé ústredne boli zastaralé a výrobcami nepodporované a keďže neexistovala jednotná administrácia a tarifikácia, ministerstvo vykazovalo:

  • zvýšené výdavky na prevádzku a servis ústrední, keďže existujúci hardvér vykazoval zvýšenou poruchovosť a každý hlasový systém si vyžadoval samostatnú údržbu,
  • vysoké náklady na hovorné, pretože neexistovala jedna hlasová sieť.

NÁVRH RIEŠENIA: Komunikačný systém Atos Unify

V spolupráci so spoločnosťou SIEMENS komunikační systémy s.r.o. sme v roku 2010 začali na ministerstve implementovať centrálny telefónny systém ( OpenScape Voice od spoločnosti Unify). Tento centrálny telefónny systém zabezpečuje hlasové služby pre 6 lokalít v Prahe, v ktorých pracujú zamestnanci Ministerstva financií.

Ide o natívny komunikačný systém Voice over IP v reálnom čase na báze SIP, ktorý je vhodný pre stredné a veľké podniky. Beží na redundantnom hardvéri a môže byť umiestnený ako on-premise, v dátovom centre alebo vo virtualizovanom prostredí.

Technológia Unify nám umožnila pre všetky lokality ministerstva v Prahe nasadiť jeden centrálny systém pre 2 000 používateľov hlasových služieb. Využili sme pritom inovatívnu architektúru založenú na jednom centrálnom spojovacom prvku (IP telefónnom systéme) a centrálnym napojením do verejnej telefónnej siete.

IXPERTA naďalej zabezpečuje ministerstvu servisnú podporu, ktorá pozostáva z pravidelnej aktualizácie softvéru a prevádzkovej podpory na lokálnej úrovni.

Atos

UNIKÁTNE PREDNOSTI TECHNOLÓGIE ATOS UNIFY

Hlasový komunikačný systém Atos Unify OpenScape Voice je next-gen VoIP riešenie postavené na otvorených SIP protokoloch:

100 000 používateľov

Je škálovateľný až pre 100 000 používateľov na jeden systém.

99,999 % spoľahlivosť

Jeho infraštruktúra garantuje vďaka redundantnej architektúre serverových uzlov až 99,999 % spoľahlivosť a dostupnosť služby (trieda Carrier).

Bezpečnosť

Vďaka bezpečnostným technológiám, ako sú RTP, TLS, IPsec a ďalšie, vykazuje vysokú bezpečnosť.

Úspory

Prináša úsporu nákladov vďaka niekoľkým možnostiam licencovania.

Spokojnosť klienta s technológiou

Ministerstvo financií ČR dodnes oceňuje predovšetkým spoľahlivosť a dostupnosť komunikačného systému. Prostredníctvom technológie Unify získalo jeden centrálny telefónny systém s jednotnou administratívou a tarifikáciou, čo sa prejavilo v znížení nákladov na hovorné i na prevádzku systému.

O Ministerstve financií ČR

Ministerstvo financií Českej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre štátny rozpočet, štátnu pokladňu a finančný trh Českej republiky a zabezpečuje ďalšie dôležité úlohy v rámci fiškálnej politiky. Už v roku 2010 pracovalo na ministerstve 2 000 zamestnancov, ktorí denne zrealizovali 30 000 interných a externých hovorov, čo kladie vysoké nároky na bezpečnosť a spoľahlivosť celého komunikačného systému.

O spoločnosti IXPERTA

Spoločnosť IXPERTA pôsobí na trhu informačných a komunikačných technológií už viac ako 30 rokov. Okrem Česka a Slovenska dosahuje špičkové výsledky aj v iných krajinách Európy, Ázii a Severnej Amerike. IXPERTA poskytuje komplexné IT riešenia v oblasti podnikovej komunikácie, infraštruktúry, bezpečnosti a vývoja softvéru šité firmám na mieru. IXPERTA má skúsenosti aj s implementáciou stoviek komunikačných riešení a je certifikovaným dodávateľom hlasových komunikačných technológií od Atos Unify.

Máte záujem o nezáväznú konzultáciu?

Stiahnite si

Stiahnite si prípadovú štúdiu vo formáte PDF