Obecné objednací podmínky IXPERTA s.r.o.

Verze 1.51 CZ

1. Platnost obecných objednacích podmínek

1.1

Tyto obecné objednací podmínky jsou závazné pro dodávku zboží (dále též jen „dodávka“) a/nebo poskytnutí služby na základě písemné objednávky, vystavené obchodní společností IXPERTA s.r.o. (dále jen „objednatel“) a potvrzené příjemcem objednávky (dále jen “dodavatel”), přičemž jsou nedílnou součástí takové objednávky. V případě rozporu ustanovení uvedených v objednávce a v těchto obecných objednacích podmínkách mají přednost ustanovení uvedená v objednávce.

2. Objednávka a potvrzení objednávky

2.1

Objednávka vstupuje v platnost dnem vystavení ze strany objednatele; smluvní vztah na jejím základě je účinný dnem jejího potvrzení ze strany dodavatele. Dodavatel je povinen uvědomit objednatele o potvrzení nebo odmítnutí objednávky prokazatelným způsobem, a to ve lhůtě do 2 (dvou) pracovních dnů od obdržení, není-li v jednotlivých případech objednatelem stanoveno jinak. Za prokazatelný způsob se považuje i doložená faxová zpráva nebo doložený e-mail od osoby dodavatele k tomu oprávněné.

2.2

Objednatel může objednávku odvolat, jestliže ji dodavatel ve lhůtě do dvou týdnů po jejím obdržení písemně nepotvrdil nebo nesplnil v odpovídajícím rozsahu.

2.3

Tyto obecné objednací podmínky se vztahují i na smluvní vztah vzniklý na základě splnění objednávky dodavatelem. Jestliže se potvrzení a/nebo plnění objednávky odchyluje od obsahu objednávky, je objednatel objednávkou vázán, jen pokud toto odchýlení (od objednávky) dodavateli písemně odsouhlasil. Obecnými obchodními podmínkami dodavatele je objednatel vázán, jen pokud je objednatel dodavateli výslovně písemně odsouhlasil. Přijetí dodávky a/nebo služby od dodavatele ani platba ze strany objednatele neznamenají takové odsouhlasení.

2.4

Jakákoliv změna obsahu objednávky je účinná pouze tehdy, je-li objednatelem písemně potvrzena.

2.5

Potvrzená objednávka týkající se dodávky bez montáže se považuje za kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. Občanského zákoníku. Potvrzená objednávka týkající se dodávky včetně montáže, popř. i uvedení do provozuschopného stavu, se považuje za smlouvu o dílo ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

3. Plnění dodavatele

3.1

Potvrzené termíny plnění jsou pro dodavatele závazné. Pokud jde o včasnost plnění dodavatele, rozhodující je:

a)

u dodávek bez montáže: datum písemně potvrzeného doručení (včetně vyložení) kompletního předmětu dodávky na místo určení dle potvrzené objednávky,

b)

u dodávek s montáží jakož i u služeb: datum písemně potvrzeného převzetí oprávněným zástupcem objednatele.

3.2

Jestliže hrozí prodlení dodavatele s plněním, je dodavatel povinen o tom objednatele okamžitě uvědomit a vyžádat si jeho pokyny (rozhodnutí).

3.3

Při prodlení dodavatele s plněním oproti potvrzenému termínu má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2% z hodnoty předmětného plnění za každý den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

3.4

Dodavatel odpovídá za to, že jeho plnění (dodávka a/nebo služba) je prosto jakýchkoliv vad, zejména faktických i právních, a též za to, že jeho plněním nebudou porušena jakákoliv práva třetích osob.

4. Ceny

4.1

Není-li mezi objednatelem a dodavatelem písemně dohodnuto jinak, rozumí se, že cena uvedená v objednávce je konečná za úplný předmět objednávky, tj. obsahuje i náklady na dopravu na místo určení stanovené v objednávce, pojištění, balení, daně (s výjimkou DPH), clo a ostatní správní poplatky, jakož i cenu dokumentace, montáže a odzkoušení (je-li požadováno). DPH se účtuje zvlášť dle platných právních předpisů.

5. Faktury

5.1

Faktura (daňový doklad, resp. zálohový list) musí mít všechny náležitosti ve smyslu platných právních předpisů, zejména pak též číslo (značku) objednávky jakož i čísla a patřičné věcné názvy (kódy) každé uvedené položky. Pokud některý z těchto údajů chybí, faktura není způsobilá k úhradě.

5.2

Opis (kopie) faktury (daňového dokladu, resp. zálohového listu) musí být zřetelně označen jakožto duplikát.

5.3

Daňový doklad je dodavatel povinen vystavit v termínu odpovídajícím zdanitelnému plnění dle platných právních předpisů.

5.4

Za datum zdanitelného plnění se považuje datum řádného potvrzení buď dodacího listu (u dodávek bez montáže) nebo zápisu o předání a převzetí (u dodávek s montáží) oprávněným zástupcem příslušné smluvní strany (viz též 7.2).

6. Úhrady (platby)

6.1

Není-li mezi objednatelem a dodavatelem písemně dohodnuto jinak, splatnost faktur dodavatele je 60 dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. Objednatel není povinen fakturu uhradit, pokud poskytnuté plnění (zboží a/nebo služba) neodpovídá požadavkům objednatele uvedeným v potvrzené objednávce.

6.2

Úhrady ze strany objednatele se uskutečňují bankovním převodem na účet dodavatele.

6.3

Za datum úhrady se považuje datum odepsání příslušné částky z bankovního účtu objednatele.

6.4

Úhrada ze strany objednatele neznamená uznání, že dodávka a/nebo služba odpovídá požadavkům objednatele uvedeným v potvrzené objednávce.

7. Zasílání dodávek, přechod vlastnictví a nebezpečí škody

7.1

Dodavatel je povinen zajistit:

a)

aby každá zásilka (dodávka) byla vybavena balícím nebo dodacím listem se zřetelným údajem o obsahu, jakož i s úplným číslem (značkou) objednávky,

b)

aby každá část zásilky (coli) byla na obalu opatřena zřetelným údajem o obsahu, jakož i úplným číslem (značkou) objednávky,

c)

aby vypravení zásilky (dodávky), jejíž přijetí v místě určení vyžaduje přítomnost/součinnost jejího příjemce, bylo objednateli, popř. příjemci neprodleně písemně oznámeno (avizováno), a to spolu se zřetelným údajem o obsahu, jakož i úplným číslem (značkou) objednávky.

7.2

Není-li mezi objednatelem a dodavatelem písemně dohodnuto jinak, vlastnictví a nebezpečí škody na zboží/věci přechází na objednatele:

a)

u dodávek bez montáže: dnem písemně potvrzeného doručení (včetně vyložení) nepoškozené zásilky na místo určení dle potvrzené objednávky,

b)

u dodávek s montáží: dnem podepsání zápisu o předání/převzetí plnění oprávněnými zástupci dodavatele i objednatele.

7.3

Má-li náklady přepravy zásilky (dodávky) na místo určení dle potvrzené objednávky hradit objednatel, přičemž tuto přepravu zajišťuje dodavatel, je dodavatel oprávněn objednateli vyúčtovat pouze náklady odpovídající obvyklé úrovni přepravy, popř. náklady, které objednatel předem odsouhlasil. Pokud není mezi objednatelem a dodavatelem předem písemně sjednáno jinak, vícenáklady přepravy oproti obvyklé úrovni nese dodavatel.

7.4

Je-li dle potvrzené objednávky (smlouvy) přeprava zásilky (dodávky) na místo určení povinností dodavatele, je dodavatel povinen patřičně pojistit riziko škody způsobené na zásilce (dodávce) při její přepravě. Je-li dle potvrzené objednávky (smlouvy) přeprava zásilky (dodávky) na místo určení povinností objednatele, škodu způsobenou na zásilce (dodávce) při její přepravě pojišťuje objednatel; pokud i v tomto případě zajišťuje přepravu dodavatel, je povinen zabránit zdvojení přepravního pojištění; nadbytečné pojistné objednatel nehradí. Tímto ustanovením není vyloučena odpovědnost dodavatele za škodu na zásilce (dodávce), vzniklou při její přepravě porušením povinností a/nebo zanedbáním péče dodavatele.

8. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

8.1

Není-li zvláštní dohodou mezi objednatelem a dodavatelem písemně stanoveno jinak, dodavatel poskytuje objednateli záruku za jakost svých dodávek a/nebo služeb, přičemž záruční lhůta je 2 roky a začíná běžet okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží/věci (viz 7.2).

U zboží, jež – ať samotné či jako část nějakého celku – objednatel dále dodává třetí osobě, aniž bylo použito, začíná záruční lhůta běžet až převzetím zboží dotyčnou třetí osobou, končí však nejpozději 3 roky po přechodu nebezpečí škody na zboží/věci (viz 7.2).

8.2

Vadu, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na zboží/věci (viz 7.2) nebo se projevila v průběhu záruční lhůty (viz 8.1), je dodavatel povinen na své náklady a dle objednatelovy volby buď odstranit nebo dodat nové (náhradní) nezávadné zboží a/nebo službu, a to do 5 pracovních dnů od vznesení objednatelova nároku, nedohodnou-li se dodavatel s objednatelem jinak. Volba způsobu nápravy musí odpovídat zásadám poctivého obchodního styku. To platí též pro dodávky a/nebo služby, u nichž se přejímací kontrola omezila jen na namátkovou kontrolu vzorků.

8.3

Neprovede-li dodavatel odstranění vady, popř. náhradní dodávku a/nebo službu během dodatečné přiměřené lhůty, jíž stanoví objednatel, je objednatel oprávněn:

a)

od smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit (aniž dodavateli hradí jakékoliv náklady) nebo

b)

požadovat poskytnutí slevy nebo

c)

na náklady dodavatele buď sám nebo prostřednictvím třetí osoby přistoupit k odstraňování vady, popř. zařídit náhradní dodávku či službu, přičemž povinnosti dodavatele ze záruky za jakost a z odpovědnosti za vady tím nejsou dotčeny.

Spolu s těmito právy má objednatel nárok na náhradu škody a ušlého zisku vzhledem k neplnění povinnosti dodavatele.

Toto ustanovení se použije i v případech, kdy dodavatel prohlásí, že odstranění vady, popř. náhradní dodávku či službu není schopen provést.

8.4

K odstranění vady může objednatel na náklady dodavatele přistoupit i bez poskytnutí dodatečné lhůty dodavateli, jestliže předmětné plnění dodavatele bylo v prodlení a objednatel má zájem na okamžitém odstranění vady.

8.5

Náklady vynaložené objednatelem na odstranění následků porušení povinnosti dodavatele a na odstranění všech vad dodávky či služby je dodavatel povinen objednateli uhradit na základě písemného oznámení objednatele se stanovením termínu splatnosti a s doložením výše nákladů. To se přiměřeně týká i nákladů marně objednatelem vynaložených na zpracování nebo úpravu zboží za výše uvedeným účelem.

8.6

Není-li mezi objednatelem a dodavatelem písemně dohodnuto jinak, reklamace vad dodávky či služby mohou být objednatelem uplatněny:

a)

do jednoho měsíce od přechodu nebezpečí škody na zboží/věci, resp. od uskutečnění služby, nebo

b)

do jednoho měsíce od zjištění vad, pokud zboží bylo dosud nepoužité a vady zjištěny teprve při jeho dalším zpracování nebo úpravě, nebo při jeho dodání třetí osobě.

U vad, na něž se vztahuje záruka za jakost, mohou být reklamace uplatněny do ukončení záruční lhůty.

8.7

Výše uvedená pravidla platí v odpovídající míře i pro dodávky a/nebo služby představující opravu/náhradu plnění za účelem odstraňování vad.

8.8

Náklady spojené s dopravou/přepravou vadných předmětů dodávek zpět dodavateli a/nebo náhradních předmětů dodávek na místo určení dle potvrzené objednávky, včetně nebezpečí škody na dopravované/přepravované věci nese dodavatel.

8.9

Není-li mezi objednatelem a dodavatelem písemně sjednáno jinak, je dodavatel povinen po dobu 10 let od uskutečnění dodávek provádět nebo zajistit za přiměřenou úplatu pozáruční opravy zboží/věci, a to včetně obstarání náhradních dílů, pokud to z povahy dodávek vyplývá. V případě ukončení výroby náhradních dílů k dodanému zboží/věcem, je dodavatel povinen bez prodlení o této skutečnosti objednatele informovat a zajistit mu náhradní řešení za obdobných podmínek.

9. Postoupení plnění dodavatele třetí osobě

9.1

Postoupení plnění dodavatele třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele není přípustné. Pokud k tomu ze strany dodavatele dojde, je objednatel oprávněn od smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit a při tom i uplatnit nárok na náhradu škody.

9.2

Sdělí-li objednatel dodavateli svůj odůvodněný nesouhlas s plněním dodavatele prostřednictvím určité třetí osoby, je dodavatel povinen tuto třetí osobu bez zbytečného odkladu nahradit nebo předmětné plnění provést sám, přičemž sjednané termíny plnění se nemění.

10. Poskytování materiálu, nástrojů, forem, vzorků a informací ze strany objednatele

10.1

Materiál vlastněný objednatelem a poskytnutý dodavateli za účelem realizace dodávky musí být bezúplatně odděleně skladován, označován a administrativně evidován (spravován); jeho použití je přípustné jen pro zakázky objednatele. Při jeho znehodnocení nebo ztrátě je dodavatel povinen na své náklady obstarat a použít odpovídající náhradu. To se přiměřeně týká i materiálu, který objednatel za takovým účelem pro dodavatele obstaral za úplatu. Pokud byl materiál poskytnut objednatelem bezúplatně, zůstává vlastnictvím objednatele.

10.2

Zpracování a/nebo úpravy materiálu ve vlastnictví objednatele se děje pro objednatele. Objednatel je bezprostředně vlastníkem, resp. spoluvlastníkem upraveného materiálu nebo nové věci. Kdyby to nemělo být z právních důvodů možné, shoduje se dodavatel s objednatelem na tom, že objednatel je v každém okamžiku zpracování nebo úpravy vlastníkem každé nové věci, popř. každého meziproduktu. Dodavatel je povinen každou tuto novou věc/meziprodukt objednateli bezúplatně opatrovat s odbornou péčí řádného obchodníka.

10.3

Nástroje, formy, vzorky, modely, profily, výkresy, normy, tiskové předlohy, instrukce v jakékoliv formě, jež poskytne objednatel za účelem realizace dodávky, právě tak jako předměty podle nich vyrobené, nesmějí být bez předchozího písemného povolení objednatele jakkoliv zpřístupněny třetím osobám, ani použity k jinému účelu; proti neoprávněnému náhledu nebo použití musí též být stále chráněny (zabezpečeny). S výhradou dalších práv může objednatel požadovat jejich vydání, jestliže dodavatel tyto povinnosti poruší.

10.4

Pokud informace, které dodavatel získá od objednatele, nejsou všeobecně známy nebo pokud je dodavatel kromě toho nezískal jiným řádným způsobem, je dodavatel povinen ochránit je před přístupem třetích osob.

11. Poskytování dat za účelem kontroly mezinárodního obchodu

11.1

Dodavatel je ve vztahu k dodávaným výrobkům a poskytovaným službám povinen dodržet veškerá aplikovatelná ustanovení příslušných národních právních předpisů a mezinárodního práva, jež se týkají exportní kontroly, cel či souvisejících daní a poplatků, a práva mezinárodního obchodu (dále souhrnně jen “Právo mezinárodního obchodu“). Dodavatel je rovněž povinen obstarat nutné vývozní licence či povolení, ledaže by podle aplikovatelného ustanovení Práva mezinárodního obchodu byl o tyto licence či povolení povinen požádat nikoli dodavatel, nýbrž objednatel či třetí subjekt.

11.2

Dodavatel je povinen neprodleně, nejpozději však do stanoveného termínu plnění, poskytnout objednateli v písemné formě veškerá data a informace, která jsou nezbytná k tomu, aby objednatel mohl dodržet veškerá aplikovatelná ustanovení Práva mezinárodního obchodu, jež se mohou na vývoz, dovoz či (v případě dalšího prodeje) zpětný vývoz příslušných výrobků či služeb vztahovat. Zejména je dodavatel ke každému výrobku či službě povinen objednateli poskytnout:

a)

“Export Control Classification Number“ v souladu s U.S. Commerce Control List“ (ECCN) v případě, že zboží podléhá úpravě „U.S. Export Administration Regulations“; a

b)

veškerá vývozní čísla, zejména AL („Ausfuhrliste“) podle příslušných předpisů EU; a

c)

statistické číslo zboží podle platné klasifikace zboží statistik mezinárodního obchodu a zařazování dle HS (harmonizovaný systém); a

d)

údaje o zemi původu (v případě nepreferenčního původu); a

e)

prohlášení dodavatele k preferenčnímu původu zboží (v případě evropských dodavatelů) či preferenční certifikát (v případě neevropských dodavatelů), je-li to ze strany objednatele vyžádáno;

(veškeré tyto údaje v odst. a) až odst. e) dále souhrnně jen “Data”).

11.3

V případě jakýchkoliv změn původu nebo vlastností výrobků či služeb, anebo změn aplikovatelných ustanovení Práva mezinárodního obchodu, je dodavatel povinen neprodleně, nejpozději však do stanoveného termínu plnění, aktualizovat Data, a tato Data objednateli v písemné formě poskytnout. Dodavatel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady či jinou škodu, která by mu vznikla v důsledku neúplnosti či nesprávnosti poskytnutých Dat.

11.4

Plnění ze strany objednatele je podmíněno tím, že pro ně nevzniknou žádné překážky na základě národních nebo mezinárodních předpisů z oblasti práva mezinárodního obchodu a/nebo na základě embarga či jiných sankcí. Objednatel není povinen hradit škodu vzniklou jeho neplněním z důvodu takové překážky.

12. Kodex chování dodavatele

12.1

Dodavatel je povinen dodržovat zákony a ostatní obecně platné předpisy příslušného právního systému. Obzvláště se nebude ani aktivně ani pasivně, přímo či nepřímo podílet na jakékoliv formě korupce, porušování základních lidských práv zaměstnanců ani dětské práce. Dále dodavatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců při práci, je povinen dodržovat zákony o ochraně životního prostředí a v maximálně možné míře usilovat o dodržování téhož kodexu chování u svých dodavatelů. Jestliže dodavatel zaviněně poruší některou z těchto povinnosti, je objednatel oprávněn – nehledě na ostatní práva a nápravná opatření – od smlouvy či od jakékoliv objednávky odstoupit nebo ji vypovědět. Pokud je ovšem možno porušení povinnosti napravit, může být toto právo uplatněno/vykonáno teprve po marném uplynutí přiměřené lhůty, kterou objednatel k nápravě stanovil.

13. Postoupení a započtení pohledávek

13.1

Pohledávka dodavatele vůči objednateli může být postoupena třetí osobě jen s předchozím písemným svolením objednatele.

13.2

Objednatel je oprávněn započíst svou splatnou pohledávku vůči dodavateli proti splatné pohledávce dodavatele vůči objednateli.

14. Použitelné právo, místo soudního řízení

14.1

Právní vztahy vzniklé na základě objednatelových objednávek nebo s těmito objednávkami související se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (též jen „Občanský zákoník“).

14.2

Místem případného soudního řízení je obchodní soud příslušný dle místa vystavení objednávky, pokud zákon nestanoví jinak.

15. Jazyk

15.1

Tyto obecné objednací podmínky jsou vytvořeny v jazyce českém. Pokud by překladem do jiného jazyku došlo k formulaci rozporné či připouštějící rozporný výklad, je rozhodující původní znění v jazyce českém.

IXPERTA s.r.o.
Lihovarská 1060/12
190 00 Praha – Libeň
Česká republika

IČ: 27599523
DIČ: CZ27599523
Číslo datové schránky: kp6z92b

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117991.

Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Nám. Republiky 3a/2090, 110 05 Praha 1, Česká republika
Číslo účtu: CZK: 513686001/2700, EUR: 513686028/2700

Naši klíčoví partneři

Společně jsme naladěni na vlnu IXPERTA